เกาะ 4-6 (เกาะเมียง-เกาะห้า-เกาะหก)

Dive Site: 

เกาะ 4 

Stonehenge

 20-40m  15-25m

จุดที่ลงจะเป็นด้านเหนือของเกาะเมียง กระแสน้ำค่อนข้างแรง ส่วนที่สวยที่สุดของจุดนี้จะเริ่มที่ 25m ประกอบด้วยหอคอยหินขนาดใหญ่ ซึ่งตามซอกต่างๆแทรกไว้ด้วย Sea Fan และฟองน้ำครกขนาดใหญ่ สัตว์ที่พบไม่ว่าจะเป็น Lobster, ปลาสิงโตและปลาหิน จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ปลากลางน้ำที่พบเห็นได้ง่ายคือ Unicorn Surgeonfish และปลาผีเสื้อ มองลงไปตามแนวทรายก็มักจะเจอ Leopard shark และ Shovel-nosed shark (โรนัน)

Baracuda Point

 15-35m   15-25m

หมายจะอยู่บริเวณรอบๆกองหินใต้น้ำ 2 กองทางปลายด้านทิศตะวันออกของเกาะเมียง ซึ่งส่วนใหญ่เรือ จะปล่อยนักดำน้ำลงแล้วให้ดำไหลไปใน ทิศทางเดียวเนื่องจากกระแสน้ำมักจะแรง ส่วนทางด้านใต้จะเป็น ด้านลึกเป็นหินขนาดใหญ่วางตัวอยู่บนแนวทราย เมื่อว่ายลงแนวลึกจะพบ Sea fan และแส้ทะเลประดับอยู่ ด้านแนวตื้นของส่วนนี้จะเป็นปะการังแข็ง มักพบปลาหูช้างฝูงใหญ่อาศัยอยู่ ส่วนด้านเหนือที่ตื้นกว่านั้น (Max depth=22m) จะมีสีสันมากกว่าด้วยดอกไม้ทะเลและปลาดาวหลากสี

Bird Rock

 10-40m  20-30m

เป็นหินปูนใต้น้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเกาะเมียง น้ำค่อนข้างแรงและมีโอกาสหลุดจากหมาย ได้ง่ายมากเวลาที่ลง จุดที่ลึกที่สุดของแนวหิน อาจลึกถึง 40m มีฟองน้ำครกอยู่ทั่วบริเวณ ปลาที่พบจะเป็น ปลาตามแนวปะการังโดยทั่วไป

เกาะ 5-6

Stonehenge  20-40m   15-25m

จุดที่ลงจะเป็นด้านเหนือของเกาะเมียง กระแสน้ำค่อนข้างแรง ส่วนที่สวยที่สุดของจุดนี้จะเริ่มที่ 25m ประกอบด้วยหอคอยหินขนาดใหญ่ ซึ่งตามซอกต่างๆแทรกไว้ด้วย Sea Fan และฟองน้ำครกขนาดใหญ่ สัตว์ที่พบไม่ว่าจะเป็น Lobster, ปลาสิงโต และปลาหิน จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ปลากลางน้ำ ที่พบเห็นได้ง่ายคือ Unicorn Surgeonfish และปลาผีเสื้อ มองลงไปตามแนวทรายก็มักจะเจอ Leopard shark และ Shovel-nosed shark (โรนัน)

Baracuda Point 15-35m  15-25m
หมายจะอยู่บริเวณรอบๆกองหินใต้น้ำ 2 กองทางปลายด้านทิศตะวันออกของเกาะเมียง ซึ่งส่วนใหญ่เรือ จะปล่อยนักดำน้ำลงแล้วให้ดำไหลไปใน ทิศทางเดียวเนื่องจากกระแสน้ำมักจะแรง ส่วนทางด้านใต้จะเป็น ด้านลึกเป็นหินขนาดใหญ่วางตัวอยู่บนแนวทราย เมื่อว่ายลงแนวลึกจะพบ Sea fan และแส้ทะเลประดับอยู่ ด้านแนวตื้นของส่วนนี้จะเป็นปะการังแข็ง มักพบปลาหูช้างฝูงใหญ่อาศัยอยู่ ส่วนด้านเหนือที่ตื้นกว่านั้น (Max depth=22m) จะมีสีสันมากกว่าด้วยดอกไม้ทะเลและปลาดาวหลากสี
Bird Rock 10-40m   20-30m

เป็นหินปูนใต้น้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเกาะเมียง น้ำค่อนข้างแรงและมีโอกาสหลุดจากหมาย ได้ง่ายมากเวลาที่ลง จุดที่ลึกที่สุดของแนวหิน อาจลึกถึง 40m มีฟองน้ำครกอยู่ทั่วบริเวณ ปลาที่พบจะเป็น ปลาตามแนวปะการังโดยทั่วไป

 

  = Depth  = Visibility  = Night Dive